Publikacje

Czasopisma


The Biblical Annals

„The Biblical Annals” to czasopismo naukowe Sekcji Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sekcje obejmujące Stary Testament, Literaturę Międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Artykuły Recenzyjne, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze egzegetycznym, filologicznym, historycznym oraz z dziedziny hermeneutyki biblijnej. Jego celem jest prezentowanie badań polskich biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje drukowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim.

„The Biblical Annals” jest wydawane od 1963 roku. Pierwotnie ukazywało się ono jako zeszyt pierwszy „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” (1963-1990; ISSN 0035-7723), następnie „Roczników Teologicznych” (1991-2008; ISSN 1233-1457) i wreszcie jako samodzielne „Roczniki Biblijne” (2009-2010; ISSN 2080-8518). Od roku 2011 pismo nosi nowy tytuł angielskojęzyczny, „The Biblical Annals”. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się jako półrocznik, natomiast od roku 2016 jako kwartalnik (styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Wersja papierowa zawierająca wszystkie cztery zeszyty wydawana jest raz w roku w miesiącu październiku. Od 2021 r. kwartalnik wydawany jest tylko w wersji elektronicznej.

Strona internetowa kwartalnika z pełnym dostępem do tekstów: TUTAJ


Verbum Vitae

„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym od 2002 roku przez Instytut Teologii Biblijnej „Verbum” w Kielcach, a od 2010 roku przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Czasopismo miało charakter tematyczny do roku 2021, kiedy z półrocznika przekształciło się w kwartalnik. Wówczas, wzorem lat poprzednich dwa tomy (marzec i wrzesień) mają charakter tematyczny, zaś dwa dodane numery zawierają teksty teologiczne niesprofilowane tematycznie (czerwiec i grudzień). Do 2022 r. w numerach tematycznych, poświęconych konkretnym problemom teologii biblijnej, artykuły były prezentowane w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła. Od 2022 r. zarzucono podział na działy. Numery nietematyczne publikuję teksty wyłącznie w języku angielskim i zawierają artykuły dotyczące szeroko rozumianej teologii. Od 2022 r. czasopismo wydawane jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Strona kwartalnika z pełnym dostępem do tekstów: TUTAJ


Serie książkowe


Studia Biblica Lublinensia

T. 1: E. Zając, Potop w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej Świątyni (2007)

T. 2: K. Mielcarek, Jeruzalem, Hierosolyma. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej (2008)

T. 3: B. Kl’uska, Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33 (2009)

T. 4: W. Pikor, Soteriologiczna metafora wody w księdze Izajasza (2009)

T. 5: R. Głuchowski, Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic. Społeczno-geograficzny wymiar Łukaszowego uniwersalizmu zbawczego w Dz 8,25-40 (2010)

T. 6: R. Rubinkiewicz, Królestwo Boże jest wśród Was. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej (2010)

T. 7: Ł. Laskowski, Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii (2010)

T. 8: A. Zawadzki, Il peccato di Gabaa. Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia (2010)

T. 9: P. Waszak, Drzewo kosmiczne Izraela w tekstach Ez 31 i Dn 4,7-14. Studium literacko-teologiczne (2012)

T. 10: P. Lasek, Redakcja Drugiego Listu do Koryntian (2012)

T. 11: W. Węgrzyniak, Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (2014)

T. 12: W. Kardyś, Szatan w Starym Testamencie oraz w judaizmie Drugiej Świątyni. Studium z historii tradycji (2015)

T. 13: Z. Grochowski, Il discepolo di Gesù nell’ora della prova (Gv 18–19), luogo di rivelazione del Maestro (2015)

T. 14: B. Sokal, Uczniowie zmartwychwstałego Jezusa. Studium egzegetyczno-teologiczne J 20,1-29 (2016)

T. 15: P. Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne (2016)

T. 16: A. Węgrzyn, Postawy wobec Jezusa ofiarującego miłość. Analiza narracyjna (Łk 7,36-50) (2016)

T. 17: D. Mielnik, Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1 Krl 17,8-24 i 2 Krl 4,8-37 (2018)

T. 18: B. Sobierajski, Antropologiczny wymiar proroctw o pysze Judy i Asyrii (Iz 1-39). Studium egzegetyczno-teologiczne (2018)

T. 19: W. Węgrzyniak, Psalm 83. Teksty – egzegeza – konteksty (2019)

T. 20: Ł. Darowski, Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,19-2,11 (2019)

T. 21: J.J. Pudełko, Profetyzm w Księdze Syracha (2020)

T. 22: M. Zieliński, La gioia e la tristezza nel Libro della Sapienza (2020)

Możliwość zakupu książek na stronie Wydawnictwa KUL: TUTAJ

Dostęp do tekstu wybranych pozycji w Bibliotece Cyfrowej KUL: TUTAJ


Analecta Biblica Lublinensia

T. 1: Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej (red. H. Drawnel) (2007)

T. 2: Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem (red. H. Drawnel – A. Piwowar) (2009)

T. 3: Królestwo Boże. Dar i nadzieja (red. K. Mielcarek) (2009)

T. 4: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (red. S. Szymik) (2009)

T. 5: Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (2010)

T. 6: Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. Wróbel) (2010)

T. 7: Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (2011)

T. 8: Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej (red. B. Migut  – A. Piwowar) (2012)

T. 9: Biblia. Kodem kulturowym Europy (red. S. Szymik) (2013)

T. 10: Świadkowie wiary. Biblia o wierze (red. D. Dziadosz) (2014)

T. 11: Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (red. M. Kowalski) (2014)

T. 12: Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47) (red. K. Mielcarek) (2015)

T. 13: Radość ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości (red. A. Zawadzki) (2016)

T. 14: „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś – K. Napora) (2016)

T. 15: Natchnienie Pisma Świętego. W świetle świadectwa tekstów o nich samych (red. M.S. Wróbel – S. Szymik – K. Napora) (2017)

T. 16: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?” (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym (red. T. Bąk) (2019)

T. 17: Signs, Wonders and Mighty Works. God’s Activity in the History of Salvation (red. K. Mielcarek) (2021)

Możliwość zakupu książek w Wydawnictwie KUL: TUTAJ

Dostęp do tekstu wybranych pozycji w ramach Biblioteki Cyfrowej KUL: TUTAJ


Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki

Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki (red. S. Łach – M. Filipiak) (1975) (bez numeru tomu)

T. 2: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki (red. S. Łach – M. Filipiak – H. Langkammer) (1977)

T. 3: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki (red. S. Łach – M. Filipiak – H. Langkammer) (1978)

T. 4: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki (red. S. Łach – M. Filipiak – H. Langkammer) (1979)

T. 5: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki (red. L. Stachowiak – R. Rubinkiewicz) (1982)

T. 6: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki (red. L. Stachowiak – R. Rubinkiewicz) (1983).

Dwa kolejne tomy zachowały charakter publikacji zbiorowej, ale nadano im charakter monotematyczny:

T. 7: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki. Duch Święty – Duch Boży (red. L. Stachowiak – R. Rubinkiewicz) (1985)

T. 8: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki. Biblia o przyszłości (red. L. Stachowiak – R. Rubinkiewicz) (1987).

Po długim okresie zawieszenia (1987-2010) wydawanie serii Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki zostało wznowione; poszczególne tomy mają obecnie charakter autorski:

T. 9: S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego (2010)

T. 10: S. Haręzga, Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka (2010)

T. 11: T.O. Lambdin, Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego (tł. H. Drawnel – B. Sokal) (2011, 2 wyd. 2012)

T. 12: A. Piwowar, Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian (2013)

T. 13: A. Piwowar, Składnia języka greckiego Nowego Testamentu (2016, 2 wyd. popr. 2017)

T. 14. S. Szymik, Ziemia Przymierza. Geografia i archeologia biblijna w zarysie (2022)

T. 15. A. Piwowar, Język grecki Nowego Testamentu. T. 1: Gramatyka – indeksy. T. 2: Klucz do ćwiczeń – słownik – paradygmaty (2022)

Możliwość zakupu książek na stronie Wydawnictwa KUL: TUTAJ


Jak rozumieć Pismo Święte?

T. 1: Marian Filipiak, Człowiek współczesny a Stary Testament (1982, 2 wyd. 1983)

T. 2: Hugolin Langkammer, Stary Testament odczytany na nowo. Wprowadzenie, treść teologiczna, etos (2 wyd. 1992, 3 wyd. 1994)

T. 3: Józef Kudasiewicz, Jezus historii a Chrystus wiary (1987)

T. 4: Lech Stachowiak, Potop biblijny. Tworzywo literackie, treść opowiadania, teologia (1988, 2 wyd. 1994, 3 wyd. 1996)

T. 5: Stanisław Potocki, Rady mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentu (1993, dodruk 1998, 2 wyd. 2007)

T. 6: Michał Czajkowski, Egzystencjalna lektura Biblii (1993)

T. 7: Gabriel Witaszek, Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu (1995, 2 wyd. 1996)

T. 8: Antoni Tronina, Teologia Psalmów. Wprowadzenie do lektury Psałterza (1995, dodruk 1996)

T. 9: Antoni Tronina, Panie, abym przejrzał! Ślepota i niewidomi w Biblii (1997)

T. 10: Jacek Kucharski, Spocząć ze swymi przodkami. Grzebanie zmarłych w biblijnym Izraelu (1998)

T. 11: Stanisław Bielecki, Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła (1999)

T. 12: Hugolin Langkammer, Apostoł Paweł. Od nawrócenia, aż po Rzym (2002, 2 wyd. 2005)

T. 13: Waldemar Rakocy, Faryzeusze. Historia – Ewangelie (2002, 2 wyd. 2005)

Możliwość zakupu książek na stronie Wydawnictwa KUL: TUTAJ


Biblia Aramejska

Tom wprowadzający: M.S. Wróbel, Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej (Biblia Aramejska; Lublin: Gaudium – Wydawnictwo KUL 2017).

T. 1: M.S. Wróbel, Targum Neofiti 1: Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska; Lublin: Gaudium 2014).

T. 2: M.S. Wróbel, Targum Neofiti 1: Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska; Lublin: Gaudium 2017).

T. 3: A. Tronina, Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska; Lublin: Gaudium 2019).

T. 5: M. Parchem, Targum Neofiti 1: Księga Powtórzonego Prawa. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska; Lublin: Gaudium – Wydawnictwo KUL 2021).

Możliwość zakupu książek na stronie Wydawnictwa „Gaudium”: TUTAJ


Biblioteka Szkoły DABAR

T. 1: Dariusz Kotecki, Zrozumieć Apokalipsę? Szkice egzegetyczno-teologiczne (Rzeszów: Bonus Liber 2021)

T. 2: Adam Kubiś, Patmos. Geografia, historia, apokryfy (Rzeszów: Bonus Liber 2021)

T. 3: Adam Ryszard Sikora, Patmos. Wyspa św. Jana (Rzeszów: Bonus Liber 2021)

T. 4: Dariusz Dziadosz, Gilgal. Biblia – archeologia – teologia. Studium historyczno-krytyczne deuteronomi(sty)cznych tradycji o podboju Kanaanu (Rzeszów: Bonus Liber 2022)

Możliwość zakupu książek na stronie Wydawnictwa „Bonus Liber”: TUTAJ


Komentarze KUL

Seria komentarzy biblijnych do NT: „Pismo Święte Nowego Testamentu” (red. Eugeniusz Dąbrowski – Feliks Gryglewicz) (Poznań: Pallottinum 1958-1979) (12 tomów w 15 woluminach)

T. I: Eugeniusz Dąbrowski, Nowy Testament na tle epoki: Geografia-historia-kultura. I.  Geografia-historia. (1958, 2 wyd. popr. 1965)

T. II: Eugeniusz Dąbrowski, Nowy Testament na tle epoki: Geografia-historia-kultura. II. Kultura (1958)

T. III-1: Józef Homerski, Ewangelia według św. Mateusza (1979)

T. III-2: Hugolin Langkammer, Ewangelia według św. Marka (1979)

T. III-3: Feliks Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza (1974)

T. IV: Lech Stachowiak, Ewangelia według św. Jana (1975)

T. V: Eugeniusz Dąbrowski, Dzieje Apostolskie (1961)

T. VI-1: Kazimierz Romaniuk, List do Rzymian (1978)

T. VI-2: Edward Szymanek, List do Galatów (1978)

T. VII: Eugeniusz Dąbrowski, Listy do Koryntian (1965)

T. VIII: Augustyn Jankowski, Listy więzienne (1962)

T. IX: Jan Piotr Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie (1979)

T. X: Stanisław Łach, List do Hebrajczyków (1959)

T. XI: Feliks Gryglewicz, Listy Katolickie (1959)

T. XII: Augustyn Jankowski, Apokalipsa świętego Jana (1959)

Seria komentarzy biblijnych do ST: „Pismo Święte Starego Testamentu” (red. Stanisław Łach – Lech Stachowiak – Ryszard Rubinkiewicz – Mirosław Wróbel) (Poznań: Pallottinum: 1961-2020)

T. I-1: Stanisław Łach, Księga Rodzaju (1962)

T. I-2: Stanisław Łach, Księga Wyjścia (1964)

T. II-1: Stanisław Łach, Księga Kapłańska (1970)

T. II-2: Stanisław Łach, Księga Liczb (1970)

T. II-3: Stanisław Łach, Księga Powtórzonego Prawa (1971)

T. III-1 Józef Błażej Łach, Księga Jozuego (2013)

T. III-2 Józef Błażej Łach, Księga Sędziów i Księga Rut (2015)

T. III (uzupełniający), Józef Jelito, Historia czasów Starego Testamentu (1961)

T. IV-1: Jan Łach, Księgi Samuela (1973)

T. IV-2: Józef Błażej Łach, Księgi 1-2 Królów (2007)

T. V-1: Hugolin Langkammer, 1-2 Księga Kronik (2011)

T. V-2: Hugolin Langkammer, Księgi Ezdrasza-Nehemiasza (1971)

T. VI-1: Stanisław Grzybek, Księga Tobiasza (1963)

T. VI-2: Sylwester Baksik, Księga Judyty (1963)

T. VI-3: Stanisław Grzybek, Księga Estery (1963)

T. VI-4: Feliks Gryglewicz, Księgi Machabejskie (1961)

T. VII-1: Czesław Jakubiec, Księga Hioba (1974)

T. VII-2: Jan Łach, Księga Psalmów (1990)

T. VIII-1: Stanisław Potocki, Księga Przysłów (2008)

T. VIII-2: Marian Filipiak, Księga Koheleta (1980)

T. VIII-3: Kazimierz Romaniuk, Księga Mądrości (1969)

T. VIII-4: Hugolin Langkammer, Księga Pieśni nad Pieśniami (2016)

T. VIII-5: Hugolin Langkammer, Księga Syracha (2020)

T. IX-1: Lech Stachowiak, Księga Izajasza 1 (1996)

T. IX-2: Lech Stachowiak, Księga Izajasza 2 (1996)

T. X-1: Lech Stachowiak, Księga Jeremiasza (1967)

T. X-2: Lech Stachowiak, Lamentacje i Księga Barucha (1968)

T. XI-1: Józef Homerski, Księga Ezechiela (2013)

T. XI-2: Józef Homerski, Księga Daniela (2008)

T. XII-1: Księgi proroków mniejszych. Ozeasza (Jan Drozd), Joela (Jan Drozd), Amosa (Edward Zawiszewski), Abdiasza (Edward Zawiszewski), Jonasza (Stanisław Potocki), Micheasza (Piotr Szefler)(1968)

T. XII-2: Księgi proroków mniejszych. Nahuma (Piotr Szefler), Habakuka (Stanisław Stańczyk), Sofoniasza (Stanisław Potocki), Aggeusza (Michał Peter), Zachariasza (Józef Homerski), Malachiasza (Michał Peter) (1968)

T. XII-3: Józef Błażej Łach, Księga Ludu Bożego Starego Przymierza (2018)


Dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie z budżetu MEiN w ramach programu  „Doskonała Nauka” – moduł: Wsparcie monografii naukowych, którego finalnym celem jest upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauki polskiej w świecie. Beneficjentami projektu, który obejmuje dofinansowanie z budżetu państwa tłumaczenia monografii naukowych na język angielski, są trzej pracownicy Wydziału Teologii KUL:

  1. hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL: „Jeruzalem, Jerozolima. Znaczenie onomastyki Świętego Miasta w dziele Łukaszowym” (dofinansowanie 43 694,75 zł, całkowita wartość projektu 49 222,25 zł);
  2. prof. dr hab. Stefan Szymik: „Problem polemiki antyepikurejskiej w pismach Nowego Testamentu” (dofinansowanie: 45 163,25 zł, całkowita wartość projektu 50 855,75 zł);
  3. prof. dr hab. Mirosław Wróbel: „Antyjudaizm a Ewangelia Janowa” (dofinansowanie 48 834,50 zł, całkowita wartość projektu 54 939,50 zł).

Pracownikom Sekcji Nauk Biblijnych Wydziału Teologii gratulujemy zakwalifikowania ich wniosków w programie „Doskonała Nauka”.

men