Biblia Lubelska

Biblia Lubelska jest przekładem Pisma Świętego z języków oryginalnych dokonywanym w środowisku szkoły biblijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 1991 do 2016 ukazało się 25 zeszytów, a w latach 2021-22 następnych pięć, składających się na kolejne komentarze do ksiągBiblii. Pierwszymi redaktorami byli Lech Stachowiak (ST) oraz Józef Kudasiewicz (NT), a kolejnymi Antoni Tronina (ST) oraz Antoni Paciorek (NT). W 2020 r. redaktorem serii przekładów i komentarzy Biblii Lubelskiej został Adam Kubiś.

Część przekładów wywodzi się z tradycji komentarzy popularnie zwanych „Komentarzami KUL-owskimi”, czyli naukowych edycji Starego i Nowego Testamentu ukazujących się od 1958 do 2020 r. nakładem wydawnictwa Pallottinum.

Poszczególne zeszyty Biblii Lubelskiej zawierają informacje wstępne o księdze (np. autor, czas i miejsce powstania, tekst, kanoniczność, struktura, tło historyczno-kulturowe, teologia), tłumaczenie (zwykle jednej, dwóch lub trzech ksiąg), referencje do biblijnych tekstów paralelnych, komentarz – eksponowany równolegle z tekstem biblijnym. Niektóre tomy zawierają także przedmowę, ekskursy tematyczne i bibliografię. Zamierzeniem autorów jest, aby profil komentarzy Biblii lubelskiej pozostał popularnonaukowy.

Inicjatorem powstania Biblii Lubelskiej był rektor KUL, o. Mieczysław Albert Maria Krąpiec OP, zainspirowany sukcesem La Bible de Jérusalem (Biblii Jerozolimskiej) wydawanej przez dominikańską szkołę biblijną z Jerozolimy (École biblique et archéologique française de Jérusalem). Jako pierwszy tom Biblii Lubelskiej ukazał się przekład i komentarz do Księgi Izajasza, autorstwa Lecha Stachowiaka. Nakład wynosił 10 tys. egzemplarzy. Do składu zeszyt oddano w sierpniu 1988 r., a druk ukończono w kwietniu 1991 r. Imprimatur, wydane przez bp. Ryszarda Karpińskiego, ówczesnego wikariusza generalnego diecezji lubelskiej, tom otrzymał 12 X 1990. Komentarz do Ewangelii Mateusza doczekał się dwóch wydań: pierwszego w 1995 r. (nakład 5000 egz.) i drugiego w 2004 r.

Dotychczas ukazało się 30 tomów przekładu i komentarza Biblii Lubelskiej. Spośród ksiąg Nowego Testamentu przełożono Ewangelie, Dzieje Apostolskie, listy św. Pawła, listy katolickie oraz Apokalipsę św. Jana. Przełożono też dużą część ksiąg Starego Testamentu. Spis wydanych tomów znajduje się poniżej.

Stary Testament

 1. Księga Kapłańska (Antoni Tronina, 2021)
 2. Księga Powtórzonego Prawa (Janusz Lemański, 2022)
 3. Pierwsza i Druga Księgi Kronik (Hugolin Langkammer, 2001)
 4. Ezdrasza i Nehemiasza (Hugolin Langkammer, 2000)
 5. Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery (Antoni Tronina, 2001)
 6. Pierwsza i Druga Księga Machabejska (Józef Homerski, 2001)
 7. Księga Hioba (Antoni Tronina, 2021)
 8. Księga Psalmów (Antoni Tronina, 2021)
 9. Księga Izajasza (Lech Stachowiak, 1991)
 10. Księga Jeremiasza (Lech Stachowiak, 1997)
 11. Księga Ezechiela (Józef Homerski, 1998)
 12. Księga Daniela (Józef Homerski, 1995)
 13. Księga Jonasza (Piotr Jaworski, 2022)

Nowy Testament

 1. Ewangelia według św. Mateusza (Józef Homerski, 1995, 2 wyd. 2004)
 2. Ewangelia według św. Marka (Hugolin Langkammer 1997, 2 wyd. 2004)
 3. Ewangelia według św. Łukasza (Hugolin Langkammer 2005)
 4. Ewangelia według św. Jana (Antoni Paciorek 2000)
 5. Dzieje Apostolskie (Hugolin Langkammer 2008)
 6. List do Rzymian (Hugolin Langkammer 1999)
 7. Pierwszy i Drugi List do Koryntian (Hugolin Langkammer 1998)
 8. List do Galatów (Hugolin Langkammer 1999)
 9. List do Efezjan (Hugolin Langkammer 2001)
 10. List do Filipian (Hugolin Langkammer 2001)
 11. List do Kolosan (Antoni Tronina, Antoni Paciorek 2002)
 12. Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan (Hugolin Langkammer 2008)
 13. Listy Pasterskie (1 Tm, 2 Tm, Tt) (Hugolin Langkammer 2006)
 14. List do Filemona (Hugolin Langkammer 2003)
 15. List do Hebrajczyków (Antoni Tronina 1998)
 16. Listy Katolickie (Jk, 1 P, 2 P, Jud) (Hugolin Langkammer 2016)
 17. Apokalipsa (Hugolin Langkammer, Jan Klinkowski 2010)

Więcej na temat Biblii Lubelskiej możesz przeczytać TUTAJ.
Możliwość zakupu w księgarni internetowej Wydawnictwa KUL: TUTAJ.