Statut

Załącznik nr 1

Statut

 Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Biblistyki Verbum Sacrum

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Biblistyki Verbum Sacrum – dalej zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Lublinie.

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.
 6. W celu prowadzenia spraw administracyjnych i organizacyjnych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§5

 1. Stowarzyszenie zrzesza byłych i obecnych pracowników Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – dalej SNB KUL oraz studentów specjalizacji teologia biblijna w tej Sekcji.
 2. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i koordynacja działań, które mają na celu uprawianie biblistyki o charakterze naukowym i popularyzację jej wyników.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej, naukowej SNB KUL w Lublinie;
 2. tworzenie funduszu stypendialnego dla studentów SNB KUL;
 3. działalność wydawniczą, wystawienniczą i medialną;
 4. organizowanie wszelkich form działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej;
 5. współpracę z innymi podobnymi stowarzyszeniami i organizacjami związanymi z Kościołem Katolickim i innymi wspólnotami religijnymi;
 6. organizowanie imprez i spotkań integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które złożyły deklarację członkowską.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§9

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
 2. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz poręczenie ze strony dwóch członków Stowarzyszenia,
 3. osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
 4. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 5.  Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§10

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
 2. uczestnictwa w Walnych Zebraniach i brania udziału w głosowaniu,
 3. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 5. uczestniczenia w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 6. korzystania ze wszystkich form edukacji organizowanych przez Stowarzyszenie,
 7. otrzymywania materiałów publikowanych ze środków Stowarzyszenia,
 8. publicznego występowania jako członek Stowarzyszenia,
 9. pełnej informacji o wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 10. swobodnego wyrażania opinii o sposobie realizowania celów Stowarzyszenia i przedstawiania nowych pomysłów dotyczących jego funkcjonowania.
 11. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 12. brać czynny udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia,
 13. włączać się w działania, jakie Stowarzyszenie poprzez swe organa podejmuje w celu realizacji zadań statutowych, bez żądania wynagrodzenia,
 14. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 15. regularnie wpłacać składkę członkowską w kwocie ustalonej przez Walne Zebranie,
 16. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 17. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.

§11

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniunastępuje wskutek:
 2.  pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 3. utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 4.  likwidacji członka będącego osobą prawną,
 5. wykluczenia.
 6. śmierci członka będącego osobą fizyczną,
 7. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 8. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 9. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
 10. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
 11. działania na szkodę Stowarzyszenia.
 12. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 13. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 lit. a) – d) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio w przypadku przyczyn określonych w ust. 1 lit. a) i c).
 14.  Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§13

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nadaje Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
 3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b) – d).

§14

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Do udziału zaprasza ich Prezes na wniosek Zarządu. Nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§15

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zwane w skrócie: Walne Zebranie),
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§16

 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
 2.  Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
 4. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 5. pisemnej rezygnacji,
 6. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów.
 7. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
 8.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b) może on pełnić swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej lub członek nie wyrazi zgody na dalsze pełnienie funkcji.

§17

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie.

§18

 1. Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 2.  Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
 3.  Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 4.  Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§19

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 2. wybór Prezesa i Członków Zarządu,
 3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 5. uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 8. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 9. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
 10. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 11. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 12. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
 14. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 15. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 16. Walne Zebranie po otwarciu go przez Prezesa wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§20

 1. Zarząd składa się z 4 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie w czterech odrębnych głosowaniach tajnych, za każdym razem z osobno wyłonionych kandydatów.
 2.  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu. Wszelkie pisma Zarządu podpisuje Prezes lub Wiceprezes oraz Sekretarz.
 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§21

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 4. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
 5. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 6. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 7. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25,
 8. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków stypendialnych i przyznawanie stypendiów zgodnie z Regulaminem Funduszu Stypendialnego,
 9. uchwalenie Regulaminu Funduszu Stypendialnego,
 10. uchwalenie Regulaminu Biura.
 11. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 12. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 13.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 14. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać członków Stowarzyszenia, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
 15. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
 5. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 7. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 8. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
 9. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
 10. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
 11. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
 12. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 13. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§23

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

 Majątek i działalność Stowarzyszenia.

§24

 1.  Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
 3. składek członkowskich,
 4. dotacji i grantów,
 5. środków otrzymanych od sponsorów,
 6. darowizn,
 7. zapisów i spadków,
 8. dochodów z własnej działalności,
 9. dochodów z majątku,
 10. działalności gospodarczej.
 11.  Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 12. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 14. Następujące czynności zarządzania majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania:
 15. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
 16. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
 17. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
 18. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
 19. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20 tysięcy złotych, lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
 20. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§25

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
 2. członków Stowarzyszenia i jego organów,
 3. pracowników Stowarzyszenia,
 4. małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
 5. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 6. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszeniaosobom, o których mowa w ust. 1 lit. a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 lit. a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 8.  Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 lit. a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d).

§26

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje następujące rodzaje działalności:
 3. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (kod PKD 72.20.Z)
 4. wydawanie książek (kod PKD 58.11.Z)
 5. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (kod PKD 58.14.Z)
 6. pozostała działalność wydawnicza (kod PKD 58.19.Z)
 7. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (kod PKD 58.29.Z)
 8. działalność związana z projekcją filmów (kod PKD 59.14.Z)
 9. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (kod PKD 59.20.Z)
 10. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (kod PKD 63.11.Z)
 11. działalność wspomagająca edukację (kod PKD 85.60.Z)
 12. działalność organizacji religijnych (kod PKD 94.91.Z)
 13. O zakończeniu i ponownym podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§27

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa samodzielnie Prezes jego Zarządu lub dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§28

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 17 nie stosuje się.

§29

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 17 nie stosuje się.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.